Published: 2016-04-01

การปรับปรุงรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวแบบเอคีย์โดยใช้การแปลงรหัสข้อมูลแบบฐาน 64

ปรัชญา ไชยเมือง, สุชาติ คุ้มมะณี, สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

1-7

การรวมโหนดในชั้นแฝงเพื่อใช้เรียนรู้ข้อมูลขนาดใหญ่

กฤศณัฏฐ์ บุญเกียรติพงษ์, สุกรี สินธุภิญโญ

8-13

Security of Passwords

Sirapat Boonkrong

112-117