กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการพัฒนาแผนระบบสารสนเทศ

Main Article Content

ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์

Abstract

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมสารสนเทศ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญในการนำข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพขององค์กร ซึ่งต่างจากองค์กรธุรกิจในสมัยก่อนที่ดำเนินธุรกิจจากความรู้ความสามารถจากคน แต่ในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรธุรกิจ ทั้งการใช้ระบบฐานข้อมูลการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นต้น ในกระบวนการทางธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในแต่ละระดับแตกต่างกันไป โดยมีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้น ดังนั้นบทความนี้จึงขอเสนอ 1.กลยุทธ์ธุรกิจ 2.กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน 3.กลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศ 4.รูปแบบสถาปัตยกรรมสารสนเทศในองค์กร และ 5.การพัฒนาแผนระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ในการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร


Strategic Information Systems and Information Systems Development

Sakchai Tangwannawit

At present, business organizations have to constantly adapt to take advantage of modern information societies. The activities of these business processes are necessary and important for development of a successful organization. In the past, processes focused mainly on knowledge and capacities of employees. But now, Information Technology plays the main roll in such areas as database, communications and functional area in business.

This article presents 1.business strategy, 2.strategies for competitive advantage, 3.strategic information systems, 4.information architecture models and 5.development of information system plan to achieve goals set and increase business efficiency.

Article Details

Section
บทความวิชาการ