เครื่องมือวาดภาพ 2 มิติโดยใช้การร่างภาพ สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวของภาษามือ

Main Article Content

ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
นราธิป เที่ยงแท้

Abstract

งานวิจัยนี้จะนำเสนอเครื่องมือช่วยสร้างพจนานุกรมภาษามือไทยสามมิติ ซึ่งเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ในงานวิจัย นี้จะใช้หลักการการร่างภาพ และนำหลักการกลศาสตร์แบบย้อนกลับมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการสร้างภาพเคลื่อนไหวของภาษามือ นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังได้นำเสนอเทคนิคการกำหนดจำนวนคีย์เฟรมที่มี ประสิทธิภาพสูง ด้วยการวาดกราฟเส้นโค้ง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพสูง


The Sketching-Based 2D Drawing Tool for Sign Language Animation

Natsinee Tangsiripaiboon and Narathip Tiangtae

This research presents a tool for building the 3D Thai Sign Language Dictionary. In order to reduce time in adding or editing the vocabulary, we developed a convenient tool based on sketching and applied Inverse Kinematics to help users create the vocabulary in a short period of time. In addition, we proposed an effective technique to calculate the number of frames between a pair of key frames by drawing a curve. The experiments showed that the proposed system is effective.

Article Details

Section
บทความวิจัย