การหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ด้วยขั้นตอนวิธีด้านวิวัฒนาการ

Main Article Content

ภรัณยา อำมฤครัตน์
พยุง มีสัจ

Abstract

โดยทั่วไปปัญหามากมายในโลกแห่งความจริงเป็นปัญหาหลายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีด้านวิวัฒนาการมีลักษณะหลายอย่างที่เหมาะสมสำหรับปัญหาแบบหลายวัตถุประสงค์กลยุทธ์ในการค้นหาที่ใช้สำหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์มีมานานกว่าสิบปี และการประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการในการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่างมาก และในบทความนี้ได้แสดงภาพรวมเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการในการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ หลักการพื้นฐานของการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์และขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการซึ่งจะนำเสนอในด้านแนวคิดของขั้นตอนวิธี อย่างเช่น การกำหนดค่าความแข็งแรงสำหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดที่มีหลายวัตถุประสงค์


Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms

Paranya Ammaruekarat and Phayung Meesad

In general, many problems in the real world are multi-objective problems. Evolutionary algorithms possess several characteristics that are desirable for this type of problem, search strategies has been used for multi-objective optimization for more than a decade. The application of evolutionary algorithms in multi-objective optimization is receiving very high interest from researchers. In this article presents overview of evolutionary algorithms for multi-objective optimization with the focus on methods and theory, including the basic principles of multi-objective optimization and evolutionary algorithms are presented, and algorithm concepts such as fitness assignment for multi-objective optimization problem.

Article Details

Section
บทความวิชาการ