นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารของรถยนต์

Main Article Content

นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์

Abstract

ความเรียบหรูในการดีไซน์สมรรถนะ และความคล่องตัวในการขับขี่เป็นจุดขายหลักของรถยนต์ในปัจจุบัน ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมุ่งเน้นการออกแบบและการพัฒนาเครื่องยนต์เป็นหลัก ส่วนในด้านงานวิจัยแล้วนอกเหนือจากการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมัน เช่น ระบบไฮบริด หรือ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงแล้ว ยังมีงานวิจัยอีกแขนงในอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับความสนใจจากทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา นั่นคือการพยายามหาวิธีการผสมผสานแนวคิดเรื่องการสื่อสารและการขับขี่เข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ และเป้าหมายรองคือการเพิ่มข้อมูลข่าวสารการจราจรและความบันเทิงบทความนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารประเภทต่างๆ ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ และความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านการสร้างระบบเครือข่ายรถยนต์


Technology and Innovation for Vehicular Networks

Nawaporn Wisitpongphan

Sleek design, high performance, and impressive driving experience are the primary targets of many automotive industries these days. Therefore, the main marketing focus of these industries is on the design and the powertrain system. The automotive research, on the other hand, mainly focuses on fuel efficiency technology which includes hybrid system and fuel cell technology. However, there is another branch of research in automotive industries which have drawn a lot of attention from network engineers as automotive industries are also interested in integrating communication technology into a car. The initial goal is to enable drivers to drive safely and the secondary goal is to provide drivers with traffic report and other infotainment services. This article will present various innovations and technologies for vehicular ad hoc wireless networks (VANETs) along with research status in this field.


Article Details

Section
บทความวิชาการ