การปรับปรุงรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวแบบเอคีย์โดยใช้การแปลงรหัสข้อมูลแบบฐาน 64

Main Article Content

ปรัชญา ไชยเมือง
สุชาติ คุ้มมะณี
สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

Abstract

ในปัจจุบันรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวเป็นวิธีการที่สำคัญมาก ทำให้กระบวนการยืนยันตัวตนปลอดภัยจากการโจมตี โดยการดักจับข้อมูลรหัสผ่านและนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ง S/Key ได้ถูกเสนอให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานของรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวอย่างไรก็ตาม ความยาวของ OTP ที่แสดงผล แบบ S/Key ยังไม่เหมาะสม ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ออกแบบ BASE64S/Key OTP ที่มีฐานการสร้าง OTP แบบ S/Key และใชก้ ารแปลงรหสั แบบ BASE64 นอกจากนี้ BASE64 S/KEY OTP ยงั ได้เปรียบเทียบการทำงาน กับ S/Key OTP, HOTP และ TOTP ผลการประเมินชี้ให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ BASE64 S/KEY OTP


An Improvement of the S/key One Time Password (OTP) using a BASE64 Data Encodement

Pratchya Chaimuange, Suchart Khummanee and Somnuk Puangpronpitag

Nowadays, One Time Password (OTP) is very significant to provide an authentication process that is secure against attacks based on replaying captured reusable password. S/key OTP has been proposed as one of the OTP standards. However, the length of S/key OTP is still not appropriate. So, in this paper, we have proposed a new design of OTP based on the S/key OTP and a BASE64 data encodement. Furthermore, the new BASE64 S/key OTP has been compared with the S/Key OTP, HOTP, and TOTP. The evaluation results have demonstrated a more effectiveness of our BASE64 S/key OTP.

Article Details

Section
บทความวิจัย