การสร้างกฎความสัมพันธ์จากเซตรายการความถี่และเซตรายการความถี่แบบปิด

Main Article Content

พนิดา ทรงรัมย์

Abstract

การสืบค้นกฎความสัมพันธ์ (Association Rule Mining)เป็นการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเซตรายการ (Itemsets)ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งกฎความสัมพันธ์สามารถสร้างขึ้นจากเซตรายการความถี่ (Frequent Itemsets) และเซตรายการความถี่แบบปิด (Frequent Closed Itemsets) ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์ในงานด้านต่างๆอย่างแพร่หลาย บทความนี้จึงนำเสนอการสร้างกฎความสัมพันธ์จากเซตรายการความถี่และการสร้างกฎความสัมพันธ์จากเซตรายการความถี่แบบปิด และชี้ให้เห็นว่าการสร้างกฎความสัมพันธ์จากเซตรายการความถี่แบบปิดเป็นวิธีการที่ดีกว่าการสร้างกฎความสัมพันธ์จากเซตรายการความถี่

 

Generating Association Rules from Frequent Itemsets and Frequent Closed Itemsets

Panida Songram

Association rule mining is proposed to determine relationships between itemsets in very large databases. Association rules can be generated from two different itemsets, frequent itemsets and frequent closed itemsets. Since the association rule mining is extensively exploited in many applications, this article is proposed to present the generation of association rules from frequent itemsets and frequent closed itemsets. Moreover, it shows that the association rules should be generated from closed itemsets.

Article Details

Section
บทความวิชาการ