เผยแพร่แล้ว: 2020-07-07

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 2563

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 2563

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แคลคูลัสควอนตัม

เจษฎา ธารีบุญ

361-363

การใช้ปูนซีเมนต์และเถ้าขยะในการปรับปรุงกำลังอัดของดินเหนียว

วรวิทย์ โพธิ์จันทร์, อนุชาติ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ

364–371

การประเมินสภาพฝายด้วยเทคนิควิธีดัชนีสภาพและกระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น

นันทณัฐ เยื่อบางไทร, ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, วราวุธ วุฒิวณิชย์

389–405

การปรับปรุงการเผาไหม้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยใช้ก๊าซโอโซนช่วยในการเผาไหม้

อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล, เบญจรัตน์ ผ่องสว่าง, Siriyakron Thamat, ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล

406–415

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ปาหนัน เทศบรรทัด, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ปรีดา อัตวินิจตระการ

529–536

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปัญญา พิมพขันธ์, สุภัททา ปิณฑะแพทย์, สักรินทร์ อยู่ผ่อง

537–546

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เรวัต สุนทรวิภาต, สมนึก วิสุทธิแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ปรีดา อัตวินิจตระการ

547–555