Published: 2019-05-17

การศึกษาผลของปริมาณน้ำในมวลดินที่มีผลต่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดเอียงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

สุรชัย อำนวยพรเลิศ; ณัฐพล พรหมจักร, นภวิชย์ ปัดไธสง, เอกพันธ์ ชุ่มมงคล

102-119

การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพเครื่องจักรในโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

ชยุตม์ บรรเทิงจิตร; สมชาย พรชัยวิวัฒน์, ยุทธชัย บรรเทิงจิตร

204-220