Return to Article Details การหาฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองของระบบไม่เชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแบบฮิสเตอเรซิส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy