การศึกษาผลของปริมาณน้ำในมวลดินที่มีผลต่อการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดเอียงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Authors

  • สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย, 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
  • ณัฐพล พรหมจักร นักศึกษา, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย, 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
  • นภวิชย์ ปัดไธสง นักศึกษา, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย, 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
  • เอกพันธ์ ชุ่มมงคล นักศึกษา, สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย, 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

Keywords:

Physical property, Triaxial test, Direct shear test, The computer program

Abstract

The purpose of this study is to analyze the condition of natural slope stability Under saturated condition by making the basic physical properties of the soil. And direct shear test with triaxial compressive strength tests. Under the condition of the soil in the Unconsolidated – Undrained Test state. Then analyzed the stability. To study the influence of soil saturated with water conditions affecting the collapse. In the study, led by Natural soil by the data 2 soil type at Ban Huai dok u, Charoen Muang District, Chiang Rai Province Phan District From the test sample by using Triaxial. Compare with Direct shear test. The Triaxial test (C) has the least Direct shear tests 96.25 percent the ∅ Rather than Direct shear tests 6.84 percent to 11.49. 2 types of soil samples the parameters obtained from the Triaxial test. And Direct shear test. Analyzed by the SLOPE/W and SEEP/W program. The results of the analysis Triaxial tests have safety ratio less than a Direct shear test 81.76 to 94.89 percent of the 2 types of soil samples.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-05-17

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)