เผยแพร่แล้ว: 2022-12-23

การวิเคราะห์เชิงสถิติของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดไฟป่าในจังหวัดน่าน

ชัชวาล แซ่โค้ว, พิชญ รัชฎาวงศ์, กฤตยาภรณ์ เจริญผล

1-11

การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการให้แรงเชิงกลต่อสมบัติของเส้นใยนาโนเซลลูโลส

นพพล สมเศรษฐ์, โชคชัย แจ่มอำพร, อินทัช หงส์รัตนวิจิตร

12-21

การศึกษาหลอดลดเสียงสำหรับติดตั้งกับลำกล้องของปืนเอ็ม 16 เอ 4

บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

31-40

เทคนิคการถ่ายโอนโลหะหลอมเหลวแบบพัลส์สำหรับการเชื่อมแบบจุดอลูมิเนียม 5052

นิวัฒน์ มูเก็ม, โชคชัย สิงหธรรม, ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล, รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

41-49