การศึกษาและวิจัยสลักเหล็กทดแทนสลักอะลูมิเนียมที่ชำรุดของสะพานทหาร เอ็ม จี บี

Main Article Content

ธัญญลักษณ์ เอี๊ยสกุล
วิทิต ปานสุข
ณัฐพร นุตยะสกุล

บทคัดย่อ

ในทางทหารสะพานเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับการส่งกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่สู้รบในยามสงคราม อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการใช้งานด้านงานเร่งด่วนฉุกเฉิน รวมทั้งงานบุกเบิกในการสร้างถนน หรือการใช้ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ซึ่งเป็นเหตุทำให้ทางถูกตัดขาด ทหารช่างจึงใช้สะพานทหารในการเข้าไปแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยได้ ซึ่งถือเป็นงานบรรเทาสาธารณภัย ในปัจจุบันสะพานทหาร เอ็ม จี บี เกิดการชำรุดในบริเวณข้อต่อของสลักสะพาน จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งวัสดุที่ใช้ทำสลักสะพานนั้นเป็นวัสดุที่ไม่มีการผลิตเนื่องจากเป็นความลับทางการทหารของประเทศที่ผลิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของสะพานทหาร เอ็ม จี บี และ นำผลที่ได้เปรียบเทียบและวิเคราะห์กับแรงเฉือน โมเมนต์ที่ได้ศึกษาเพื่อหาวัสดุเหล็กทดแทนวัสดุอะลูมิเนียมที่ชำรุดในปัจจุบัน

Article Details

How to Cite
[1]
เอี๊ยสกุล ธ., ปานสุข ว., และ นุตยะสกุล ณ., “การศึกษาและวิจัยสลักเหล็กทดแทนสลักอะลูมิเนียมที่ชำรุดของสะพานทหาร เอ็ม จี บี”, Crma. J., ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 86–100, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

ราชบัณฑิตยสถาน “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556.

วีร์รัศมิ์ สิทธาบุษย์ และคณะ “สะพานทหารช่างกับการบรรเทาสาธารณภัย” ราชบุรี: กรมการทหารช่าง, 2556, หน้า 21-30.

การจัดการความรู้โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง “สะพานทหารช่างกับการบรรเทาสาธารณภัย” 2556, http://1.179.128.11/KM_Bridge_Collect.html.

William D. Callister, “Material Science and Engineering: An Introduction” United States of America, 2007, pp. 131-145.

สุนิต สุภาพ “หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง Fundamental of Structural Analysis” กรุงเทพฯ: เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2558, หน้า 119-225.

Yu Tian, Peng Xiang, Shifu Liu, Jianming and Rui Tang, “Improving airport runway rigid pavement design using influence surfaces” Construction and Building Materials, vol. 284, pp. 1-3, 2021.

Silva Almeida V and Oliveira Neto L., “Influence surfaces by boundary element/ least square methods coupling,” Engineering with Computers, vol. 31, pp. 231-246, 2015.

Razouki S.S and AL-Ani S.H., “Bending moment influence surfaces for rectangular concrete plates simply supported at three edges and built-in at the fourth edge,” Journal of Engineering, vol. 16, pp. 4795-4821, 2010.

Jun Zhao, Yang Peng, Wang Su, and Jun Dong, “Finite element analysis of the shear capacity of stainless-steel blind-rivet connections,” Journal of Constructional Steel Research, vol. 179, pp. 3-7, 2021.

Um-E-Azraa, Ramesh Nayaka, and Mayur Appaiaha, “Design of a mild steel specimen using FEA and tensile test data,” Materials Today: Proceedings, vol. 5, pp. 2605-2608, 2018.