เทคนิคการถ่ายโอนโลหะหลอมเหลวแบบพัลส์สำหรับการเชื่อมแบบจุดอลูมิเนียม 5052

Main Article Content

นิวัฒน์ มูเก็ม
โชคชัย สิงหธรรม
ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล
รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ CMT-Plus ในการเชื่อมแบบจุดอลูมิเนียม 5052 ใช้โลหะเติม Al-5Si มีความเร็วการป้อนโลหะเติมแตกต่างกันที่ 2, 4, 6, 8 และ 10 m/min เพื่อศึกษาการความสูงของรอยเชื่อม โครงสร้างจุลภาค และความแข็งแรงของรอยเชื่อม ผลการทดลองพบว่า อัตราป้อนโลหะเติมที่แตกต่างกันมีผลต่อรอยเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญ มีความสูงของรอยเชื่อม โครงสร้างจุลภาค และความแข็งแรงที่ดีเมื่อใช้ความเร็วป้อนโลหะเติมที่ 4 m/min โลหะเติมกระจายตัวได้ดี เกิดการหลอมอย่างสมบูรณ์และรอยเชื่อมมีความสูงน้อย โครงสร้างจุลภาคแสดงให้เห็นบริเวณรอยแตกขนาดเล็กและโพรงอากาศเกิดขึ้นน้อย บริเวณหลอมละลายเกิดเฉพาะเฟส Al9Si ในเมทริกซ์พื้นของอลูมิเนียม ซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ Face-centered cubic (FCC) เฟสสารประกอบเชิงโลหะในรอยเชื่อมมีขนาดเล็กและการกระจายตัวของเฟสมีความสม่ำเสมอมาก ความต้านทานการลอกดีเมื่อใช้อัตราป้อนที่เหมาะสมมีพื้นที่ฉีกขาดขนาดใหญ่และมีความต้านทานการลอกออกสูงสุด 0.39 kN

Article Details

How to Cite
[1]
มูเก็ม น., สิงหธรรม โ., รุ่งศักดิ์ทวีกุล ท., และ พรหมมาศ ร., “เทคนิคการถ่ายโอนโลหะหลอมเหลวแบบพัลส์สำหรับการเชื่อมแบบจุดอลูมิเนียม 5052”, Crma. J., ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 41–49, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

A. Joe Alex, R. Vaira Vignesh, R. Padmanaban, and M. Govindaraju, “Effect of heat treatment on the mechanical and wear behavior of friction stir processed AA5052 alloy,” Materials Today: Proceedings, vol. 22, pp. 3340–3346, 2019, doi: 10.1016/j.matpr.2020.03.297.

R. D. Ardika, T. Triyono, N. Muhayat, and Triyono, “A review porosity in aluminum welding,” Procedia Structural Integrity, vol. 33, no. C, pp. 171–180, 2021, doi: 10.1016/j.prostr.2021.10.021.

D. Y. Susanti, W. B. Sediawan, M. Fahrurrozi, and M. Hidayat, Studies on Kinetics and Optimum Agitation of Phenolic Compound Extraction from Intact Red Sorghum, no. October. 2020.

N. Farmanbar, S. M. Mousavizade, and H. R. Ezatpour, “Achieving special mechanical properties with considering well time of AA5052 sheets welded by a simple novel friction stir spot welding,” Marine Structures, vol. 65, no. September 2018, pp. 197–214, 2019, doi: 10.1016/j.marstruc.2019.01.010.

S. T. Selvamani, “Microstructure and stress corrosion behaviour of CMT welded AA6061 T-6 aluminium alloy joints,” Journal of Materials Research and Technology, vol. 15, pp. 315–326, 2021, doi: 10.1016/j.jmrt.2021.08.005.

P. C. Huan et al., “Effect of wire composition on microstructure and properties of 6063 aluminium alloy hybrid synchronous pulse CMT welded joints,” Materials Science and Engineering A, vol. 790, p. 139713, 2020, doi: 10.1016/j.msea.2020.139713.

S. Chen, S. Li, Y. Li, J. Huang, S. Chen, and J. Yang, “Butt welding-brazing of steel to aluminum by hybrid laser-CMT,” Journal of Materials Processing Technology, vol. 272, no. April, pp. 163–169, 2019, doi: 10.1016/j.jmatprotec.2019.05.018.

W. Wu, J. Xue, Z. Zhang, X. Ren, and B. Xie, “Process optimization on multilayer morphology during 316l double-wire CMT+P deposition process,” Metals, vol. 9, no. 12, pp. 1–13, 2019, doi: 10.3390/met9121334.

J. C. Dutra, R. H. Gonçalves e Silva, and C. Marques, “Melting and welding power characteristics of MIG–CMT versus conventional MIG for aluminum 5183,” Welding International, vol. 29, no. 3, pp. 181–186, 2015, doi: 10.1080/09507116.2014.932974.

H. Y. Lei, Y. B. Li, and B. E. Carlson, “Cold metal transfer spot welding of 1 mm thick AA6061-T6,” Journal of Manufacturing Processes, vol. 28, pp. 209–219, 2017, doi: 10.1016/j.jmapro.2017.06.004.

A. M. Milani, M. Paidar, A. Khodabandeh, and S. Nategh, “Influence of filler wire and wire feed speed on metallurgical and mechanical properties of MIG welding–brazing of automotive galvanized steel/5754 aluminum alloy in a lap joint configuration,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 82, no. 9–12, pp. 1495–1506, 2016, doi: 10.1007/s00170-015-7505-4.

S.T. Selvamani, “Microstructure and stress corrosion behavior of CMT welded AA6061 T-6 aluminum alloy joints,” Journal of Materials Research and Technology, vol. 15, pp. 315–326, 2021, doi: 10.1016/j.jmrt.2021.08.005.