การศึกษาหลอดลดเสียงสำหรับติดตั้งกับลำกล้องของปืนเอ็ม 16 เอ 4

Main Article Content

บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

บทคัดย่อ

การยิงปืนทำให้เกิดเสียงดังและเป็นอันตรายต่อประสาทการได้ยิน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลอดลดเสียงที่ทำจากวัสดุที่หาง่ายและราคาถูกโดยนำมาติดกับลำกล้องปืนเอ็ม 16 เอ 4 ซึ่งกระสุนมีความเร็วระดับซุปเปอร์โซนิคหรือมากกว่า 330 เมตรต่อวินาที เมื่อยิงปืนโดยไม่ติดหลอดลดเสียงจะมีความดังของเสียงปืนเฉลี่ย 126.52 เดซิเบล วัดความดังเสียงใกล้จุดทดสอบ 5 เมตร หลอดลดเสียงที่ศึกษาแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ แบบที่ 1 หลอดลดเสียงแบบขวางวิถีกระสุน แบบที่ 2 หลอดลดเสียงแบบขนานวิถีกระสุนชนิดไส้กรองน้ำมัน แบบที่ 3 หลอดลดเสียงแบบขนานวิถีกระสุนชนิดท่อไอเสีย และแบบที่ 4 หลอดลดเสียงแบบผสมระหว่างขวางและขนานวิถีกระสุน การศึกษาได้ทดสอบและดูผลของปัจจัยที่มีผลต่อความดังและสามารถใช้ลดเสียงดังของปืน ได้แก่ วัสดุซับเสียง ท่อแกนกลางเจาะรู แผ่นยาง และการกั้นห้องรับเสียงด้วยการเจาะช่อง การทดสอบทำโดยการยิงปืนเข้าสู่เป้ามาตรฐานที่ระยะ 23 เมตร (25 หลา) ทดสอบครั้งละ 5 นัด ทำการวัดความดังของเสียงที่ระยะ 5, 25, 50 และ 100 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง ผลการทดสอบพบว่า หลอดลดเสียงแบบที่ 4  สามารถลดความดังของเสียงได้ดีที่สุดที่ 103.86 เดซิเบล หรือลดความดังเสียงได้ 17.20 เปอร์เซ็นต์ที่ระยะ 5 เมตร และจากการทดสอบพบว่าการกั้นผนังห้องรับเสียงที่ดีจะมีอิทธิพลต่อการลดความดังของเสียงได้มากกว่าวัสดุซับเสียง


คำสำคัญ : หลอดลดเสียง ซุปเปอร์โซนิค วัสดุซับเสียง ผนังกั้นห้อง ความดังเดซิเบล

Article Details

How to Cite
[1]
อนันต์เสาวภาคย์ บ., สุขแสงพนมรุ้ง อ., และ อยู่เย็น เ., “การศึกษาหลอดลดเสียงสำหรับติดตั้งกับลำกล้องของปืนเอ็ม 16 เอ 4”, Crma. J., ปี 20, ฉบับที่ 1, น. 31–40, ธ.ค. 2022.
บท
บทความวิจัย

References

AR-15/M16 Reflex suppressor Manual.“Reflex suppressors of M 16/ AR-15,” http://guns.connect.fi/rs/ar15supp.html.

Singiresu S. Rao “Mechanical Vibrations,” Addison- Wesley Publishing Company, 1995, pp. 55.

ประมุข โอศิริ “ทฤษฎีเสียงและการวัด” ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, https://jorpor.files.wordpress.com. (2555).

Carlucci and Jacobson, “BALLISTICS Theory and Design of Guns and Ammunition,” 3rd ed. New York: CRC Press, 2017, pp. 158-162.

Hiram Percy Maxim. “Action of the Maxim Silencer and the Difference Between the Report Noise and Bullet-Flight Noise Explained.” Annual Report Smithsonian Institution, 1916, pp. 193-198.

บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ “การศึกษาหลอดลดเสียงสําาหรับปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตร,” รายงานวิจัยกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, หน้า 1-3, 2562.

บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์, “ท่อเก็บเสียง (ปืน),” วารสาร M-tec, ฉบับที่ 58, หน้า 17-22, 2553.

Gregg Lee Carter. Guns in American Society. 2nd ed. California: ABC-CLIO, 2012.

Technical Manual, “Army Ammunition data sheets small caliber ammunition FSC 1305,” Headquarters Department of the Army, April 1994, pp. 10-19.

David Bower - Silencer Research. “The Use of Sound Suppressors on High-Powered Rifles,” www.silencerresearch.com/sound_suppressors_on_high_powered_rifles.htm.

สุรศักดิ์ สุบงกช, “บ่ายวันหนึ่งกับกระบอกเก็บเสียง SUREFIRE” มติชนสุดสัปดาห์, http://tacticalthinker.blogspot.com/2010/07/sure fire.html.

Surefire, “SUPPRESSORS,” SOCOM556 RC2 Sound Sup-pressor, https://otbfirearms.com/surefire-socom556-rc2/.