เผยแพร่แล้ว: 2020-10-18

การวางผังสป.5 แผนก 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

อัญพัชร์ คงวัฒนานันทน์, รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์

174-180

การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.

พิสิฐ เจือไทย, กิตติชัย ช้างน้อย

181-188