การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Main Article Content

ขัตติยาพร คำอาจ
ป๋อง คำอาจ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คำอาจ ข. และ คำอาจ ป., “การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 168–173, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย