การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ: กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุจักสานตะกร้าบ้านเทพประทาน และกลุ่มแม่บ้านขนมทองพับผักหวานบ้านโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Main Article Content

วิลาสินี อินทรณเดช

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อินทรณเดช ว., “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ: กรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุจักสานตะกร้าบ้านเทพประทาน และกลุ่มแม่บ้านขนมทองพับผักหวานบ้านโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 97–119, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย