การเสริมสร้างพลังอำนาจของภาคประชาสังคม กรณีศึกษาโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน

Main Article Content

นภางค์ คงเศรษฐกุล
พิมลพรรณ อุโฆษกิจ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คงเศรษฐกุล น. และ อุโฆษกิจ พ., “การเสริมสร้างพลังอำนาจของภาคประชาสังคม กรณีศึกษาโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 66–82, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย