กระบวนการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาหมู่บ้านโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Main Article Content

อาภัสรา สารลักษณ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สารลักษณ์ อ., “กระบวนการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาหมู่บ้านโคกลำดวน ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 83–96, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย