การลดของเสียในกระบวนการผลิตกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.

Main Article Content

พิสิฐ เจือไทย
กิตติชัย ช้างน้อย

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เจือไทย พ. และ ช้างน้อย ก., “56 มม”., Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 181–188, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย