กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Main Article Content

นภางค์ คงเศรษฐกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คงเศรษฐกุล น., “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 120–136, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย