การศึกษากระบวนการทำความร้อนในชั้นวัสดุที่เป็นของเหลวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟติดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม(โหมด TE10) ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบสามมิติ

Main Article Content

สุวิมล เสนีวงค์ ณ อยุธยา
ธีรพจน์ เวชพันธุ์
ไชยณรงค์ จักรธรานนท์
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เสนีวงค์ ณ อยุธยา ส., เวชพันธุ์ ธ., จักรธรานนท์ ไ., และ รัตนเดโช ผ., “การศึกษากระบวนการทำความร้อนในชั้นวัสดุที่เป็นของเหลวโดยใช้คลื่นไมโครเวฟติดท่อนำคลื่นรูปทรงสี่เหลี่ยม(โหมด TE10) ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบสามมิติ”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 210–219, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย