การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอน : กรณีศึกษานักเรียนนายร้อย กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์

Main Article Content

ฐนัส มานุวงศ์
สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
มานุวงศ์ ฐ. และ เอี่ยมอาจหาญ ส., “การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอน : กรณีศึกษานักเรียนนายร้อย กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์”, Crma. J., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 137–157, พ.ค. 2009.
บท
บทความวิจัย