เผยแพร่แล้ว: 2020-10-15

ความมั่นคงของมนุษย์ : พื้นฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางสังคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-14

การวิจัยในชั้นเรียน : นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นภางค์ คงเศรษฐกุล, อโณมา คงตะแบก, อรรคเดช ประทีปอุษานนท์, ฐนัส มานุวงศ์, สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

15-39

การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ดีโซฮอล์ชนิดบิวทานอลเป็นส่วนผสม

ไพบูลย์ ลีหล้าน้อย, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, พิชัย อัษฏมงคล

135-145