การวิจัยในชั้นเรียน : นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Main Article Content

นภางค์ คงเศรษฐกุล
อโณมา คงตะแบก
อรรคเดช ประทีปอุษานนท์
ฐนัส มานุวงศ์
สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คงเศรษฐกุล น., คงตะแบก อ., ประทีปอุษานนท์ อ., มานุวงศ์ ฐ., และ เอี่ยมอาจหาญ ส., “การวิจัยในชั้นเรียน : นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 15–39, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย