การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเหนี่ยวนำการไหลในท่ออากาศที่ดัดแปลงสำหรับระบบไซฟอน

Main Article Content

วันชัย ชัยประเศียร
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
ไพศาล นาผล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ชัยประเศียร ว., สุขแสงพนมรุ้ง อ., และ นาผล ไ., “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเหนี่ยวนำการไหลในท่ออากาศที่ดัดแปลงสำหรับระบบไซฟอน”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 156–163, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย