การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ดีโซฮอล์ชนิดบิวทานอลเป็นส่วนผสม

Main Article Content

ไพบูลย์ ลีหล้าน้อย
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
พิชัย อัษฏมงคล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ลีหล้าน้อย ไ., สุขแสงพนมรุ้ง อ., และ อัษฏมงคล พ., “การศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ดีโซฮอล์ชนิดบิวทานอลเป็นส่วนผสม”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 135–145, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย