การพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กให้สามารถใช้แก๊ซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงร่วม

Main Article Content

พสิษฐ์ มือสันทัด
วิชิต บัวแก้ว
พิชัย อัษฏมงคล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
มือสันทัด พ., บัวแก้ว ว., และ อัษฏมงคล พ., “การพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กให้สามารถใช้แก๊ซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงร่วม”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 146–155, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย