การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกะทัดรัดเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในระบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบอ๊อกไซด์ของแข็ง

Main Article Content

ยงยุทธ เครือวงษา
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง
วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เครือวงษา ย., สุขแสงพนมรุ้ง อ., และ ไกรเพ็ชร์ ว., “การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดกะทัดรัดเพื่อนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในระบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบอ๊อกไซด์ของแข็ง”, Crma. J., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 171–178, พ.ค. 2007.
บท
บทความวิจัย