เผยแพร่แล้ว: 2021-12-27

พฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ธวัชชัย เอกสันติ, กมลทิพย์ ลมไธสง, นิศารัตน์ มูลกระโทก มูลกระโทก, อนุสา ชินราช, ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

16-29

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพลังสุขภาพจิตต่อพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา

มะลิ โพธิพิมพ์, ภัษภิษิจฐ์ พลศรีประดิษฐ์, สุชาติ บุณยภากร, จีรภา บุณยภากร, วลัญช์ชยา เขตบำรุง, จุน หน่อแก้ว, วรารัตน์ สังวะลี, วาสุกรี เชวงกูล

30-43

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมการทำงานของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลเอกชน

เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, อุษา ตันทพงษ์, นุชจรี ฮะค่อม, น้ำฝน ปฎิการมณฑล, พัทธนันท์ กมลศิริอนันต์

44-55

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ลินยา เทสมุทร, พัชรินทร์ สังวาลย์, ธรรมวิทย์ ราญรอน, ประกายดาว สุทธิ

56-70

พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเครื่องพ่นทรายอัตโนมัติขนาดเล็ก

จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ, ชัยนิกร กุลวงษ์, กิตติศักดิ์ วรรณศรี

87-97