กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพและค่าความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล