วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Print ISSN: 2672-9911 Online ISSN: - รับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  

          ปัจจุบัน วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่  พ.ศ.2564-พ.ศ.2567 นั้น 

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (2022): JANUARY-JUNE 2022

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-10

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาลในวิถีความปกติใหม่

รณชัย คนบุญ; วริศรา ปั่นทองหลาง; เสาวนีย์ ชูจันทร์

1-12

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ในพนักงานผลิตฆ้อง จังหวัดอุบลราชธานี

ชัยกฤต ยกพลชนชัย, ญาณิฐา แพงประโคน, จารุพร ดวงศรี, คมสันต์ ธงชัย, กันติยา อรรคธรรม, นรินทร์ โสคำภา, อนันต์เดช พาผล, อรทัย สิงห์ราช

13-28

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วรรณศรี แววงาม, สุดารัตน์ เรินไธสง, ลำพึง วอนอก, สุพัฒน์ อาสนะ, กฤชกันทร สุวรรณพันธุ์

29-44

การลดผลกระทบจากค้อนน้ำด้วยถังลดความดัน

ประยงค์ กีรติอุไร, ชีวินทร์ ลิ้มศิริ, ปฏิภาณ พรมดี, ภูริปพัฒน์ วิจิตรปัทมวงศ์

76-90

ตู้น้ำมันอัตโนมัติ

กฤษฎา วิไลลักษณ์, สุรีพร มีหอม, ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน, นพดล โคตรพันธ์, วิไลพร เงินบาท

91-102

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ชมพู ทรัพย์ปทุมสิน, เอกราช ตากกระโทก, กฤษฎา วิไลลักษณ์, สุรีพร มีหอม

103-117

ดูทุกฉบับ

Print ISSN: 2672-9911 (Print)

Online ISSN: 2697-5181 (Online)