วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแจ้งการเผยแพร่บทความวารสารฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์วารสาร (ISSN 2985-2986) เท่านั้น

โดยเริ่มเผยแพร่วารสารรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2566 เป็นต้นไป