เนื่องจาก มีผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารเป็นจำนวนมาก ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

จึงขอปิดรับบทความชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อเปิดระบบเพื่อรับบทความต่อไป