ประกาศ เรื่อง รูปแบบการตีพิมพ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ได้ปรับรูปแบบการตีพิมพ์บทความ โดยด้านบนหน้าเลขคู่ของบทความจะใช้เป็นชื่อวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ส่วนด้านบนหน้าเลขคี่ จะเป็น ปีที่ ฉบับที่ และ พ.ศ. ที่เผยแพร่เพียงฉบับเดียว โดยฉบับอื่นต่อไป ด้านบนหน้าเลขคู่ของบทความจะใช้เป็นชื่อ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนด้านบนหน้าเลขคี่ จะเป็น ปีที่ ฉบับที่ และ พ.ศ.