Published: 2013-07-19

บทบรรณาธิการ

วัลนิกา ฉลากบาง

การวิจัยและการพัฒนา

วาโร เพ็งสวัสดิ์

1-12

การทำนายกำลังการผันไฟฟ้า ของ Ag-NaCo2O4 ด้วยวิธี DV-Xα

อาธรณ์ วรอัด, ทศวรรษ สีตะวัน, สุวิทย์ จักษุจินดา, ชัญชณา ธนชยานนท์, วิทยา อมรกิจบำรุง

119-128

การกำจัดรีซอร์ซินอลและพาราฟินิลีน ไดอะมีนในน้ำทิ้งสีย้อมผมด้วยเถ้าแกลบ

กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์, รัตนา มหาชัย, ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย

129-142

ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว

รัตนา มหาชัย, ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง, ปริญญา จินดาประเสริฐ, สำเริง รักซ้อน

143-150