เทคนิคการศึกษารายกรณี: การวิจัยเฉพาะกรณี

Authors

  • ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุรกิจบวร ศ. (2013). เทคนิคการศึกษารายกรณี: การวิจัยเฉพาะกรณี. Creative Science, 1(2), 13–20. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10187