การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน

Authors

  • อรวรรณ นิ่มตลุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

นิ่มตลุง อ. (2013). การศึกษาแบบเรียนรวม : หนทางนำไปสู่การศึกษาเพื่อปวงชน. Creative Science, 1(2), 39–54. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10191