การทำนายกำลังการผันไฟฟ้า ของ Ag-NaCo2O4 ด้วยวิธี DV-Xα

Authors

  • อาธรณ์ วรอัด ศูนย์วิจัยเทอร์มออิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ทศวรรษ สีตะวัน ศูนย์วิจัยเทอร์มออิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • สุวิทย์ จักษุจินดา ศูนย์วิจัยเทอร์มออิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • ชัญชณา ธนชยานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • วิทยา อมรกิจบำรุง ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนำเสนอการประยุกต์ใช้วิธี DV-X\inline \alpha คำนวณกำลังการผันไฟฟ้าของ Ag-NaCo2O4 โดยใช้ คลัสเตอร์ของ Na7Co14O28, Na7AgCo13O28 และ Na7Ag2Co12O28 แทนสารประกอบของ NaCo2O4, NaAg0.1Co1.9O4 และ NaAg0.2Co1.8O4 ตามลำดับ แล้วคำนวณระดับพลังงานและความหนาแน่นสถานะเพื่อหาค่าพลังงาน เฟอร์มี ของคลัสเตอร์นี้ กำลังการผันไฟฟ้าจากความร้อนคำนวณจากค่าพลังงานเฟอร์มี ผลการคำนวณพบว่า พลังงาน เฟอร์มีมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม Ag ในคลัสเตอร์ของ Na7Co14O28 จำนวน 1 และ 2 อะตอม จาก -0.097 เป็น -0.057 และ -0.068 eV ส่งผลให้ค่ากำลังการผันไฟฟ้าจากความร้อนเพิ่มขึ้นจาก 70.17 μVK-1 เป็น 118.5 μVK-1 และ 100.65 μVK-1 ที่อุณหภูมิ 300 K

 

Abstract

The DV-X\inline \alpha method was used to calculate the thermoelectric power of Ag-NaCo2O4. The calculated clusters of Na7Co14O28, Na7AgCo13O28 and Na7Ag2Co12O28 were the representative of NaCo2O4, NaAg0.1Co1.9O4 and NaxAg0.2Co1.8O4 compounds, respectively. The energy level and density of state were obtained from the calculation to evaluate the Fermi energy of the clusters. The thermoelectric power was calculated from the Fermi energy value. The calculated results showed the Fermi energy increased with Ag one and two atoms added in Na7Co14O28 cluster of -0.097 eV to -0.057 and -0.068 eV. The thermoelectric power was increased from 70.17 μVK-1 to 118.5 μVK-1 and 100.65 μVK-1 at temperature 300 K.

Downloads

How to Cite

วรอัด อ., สีตะวัน ท., จักษุจินดา ส., ธนชยานนท์ ช., & อมรกิจบำรุง ว. (2013). การทำนายกำลังการผันไฟฟ้า ของ Ag-NaCo2O4 ด้วยวิธี DV-Xα. Creative Science, 1(2), 119–128. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10200