การวิจัยและการพัฒนา

Authors

  • วาโร เพ็งสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เพ็งสวัสดิ์ ว. (2013). การวิจัยและการพัฒนา. Creative Science, 1(2), 1–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10186