การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์

Authors

  • ทศวรรษ สีตะวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • อุไร สีตะวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Abstract

บทคัดย่อ

คลัสเตอร์ของ NaCo2O4 ขนาด 1/3 และ 1 หน่วยเซลล์ ออกแบบด้วยวิธี DV-X\inline \alphaโดยใช้แลตทิซ พารามิเตอร์ a = b = 2.843 Å และ c = 10.81Å เลขกลุ่ม คือ 182 สมมาตร Patterson คือ Pm\inline \bar{3}m และทำการวิเคราะห์ สมบัติเทอร์มออิเล็กทริก พบว่า 1/3 หน่วยเซลล์ คลัสเตอร์ Na10Co12O48 มี 70 อะตอม และ 1 หน่วยเซลล์ คลัสเตอร์ Na20Co21O72 มี 113 อะตอม คลัสเตอร์ทั้งสองแสดงตำแหน่งของ Na, Co, และ O ในหน่วยเซลล์ได้อย่างชัดเจน และมีการจัดเรียงออร์บิทัลเหมือนกันประกอบด้วยออร์บิทัล Co3d, Co4s, Co4p, O2s, O2p, Na3s, Na3p และ Na3d แถบโครงสร้างและความหนาแน่นสถานะแสดงพฤติกรรมแบบกึ่งโลหะและวัสดุเทอร์มออิเล็กทริก ชนิดพี

 

Abstract

The NaCo2O4 clusters of 1/3 and 1 unit cell were simulated by DV-X\inline \alpha ethod. The simulation was used with the lattice parameters of a = b = 2.843 Å and c = 10.81Å, 182 space group number, Pm\inline \bar{3}m Patterson symmetry. Thermoelectric properties were analyzed. The obtained Na10Co12O48 cluster of 1/3 unit cell 70 atoms and Na20Co21O72 cluster of 1 unit cell 113 atoms. These clusters show the Na, Co, and O clearly position in unit cell and similarly orbital composed of Na3s, Na3p, Na3d, Co3d, Co4s, Co4p, O2s, and O2p orbitals. The band structure and density of states showed semi-metallic behavior and p-type thermoelectric material.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สีตะวัน ท., & สีตะวัน อ. (2013). การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์. Creative Science, 1(2), 111–118. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10197