การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการจำจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วย สีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Authors

  • เศณวี ฤกษ์มงคล นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อน และวรรณะเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วยสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง วรรณะร้อนและวรรณะเย็น แบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอตัวอักษรและพื้นหลังด้วยวรรณะสีเย็น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอตัวอักษรและพื้นหลังด้วยวรรณะสีร้อน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

The objectives of this research were to compare learning achievement and retention of Prathomsuksa 3 students who read electronic books which presented with warm and cool tone colours text and background. Samples were 60 Prathomsuksa 3 students at Banthaudthong School, Amphur Muang, Nakhonsrithamarat province. The research instruments were electronic books, pre-test, and posttest. Data were analyzed by using mean, standard deviation, t-test and One way ANOVA.

The research results revealed that the learning achievement score of students who read cool tone colour text and background electronic books was significantly higher than the learning achievement of students who read warm tone colour text and background electronic books at the 0.05 level. Likewise, the students who read cool tone colour electronic books had higher retention score than the students who read warm tone colour electronic books.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ฤกษ์มงคล เ. (2013). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการจำจากการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่นำเสนอด้วย สีตัวอักษรและสีพื้นหลังวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. Creative Science, 1(2), 77–84. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/snru_journal/article/view/10194