ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2021-06-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ISSN : 2465-5171 , E-ISSN : 2672-944X