Announcements

>> แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการตีพิมพ์บทความวิจัย

10-05-2022

ผู้ประสงค์จะตีพิมพ์บทความต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระบวนการดังต่อไปนี้

Read more about >> แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ต้องการตีพิมพ์บทความวิจัย

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม-มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 30-06-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ISSN: 2465-5171, E-ISSN: 2672-944X