เผยแพร่แล้ว: 2020-10-19

ภูมิศาสต์มหาสมุทรของไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-9

EXPERIMENTS ON COLD-FORMED STEEL LIPPED CHANNEL COLUMNS WITH END-TRACK IN COMPRESSION

Watanapong Hiranmarn, Prakit Chomchuen, Nuthaporn Nuttayasakul

11-19

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงงานสุรา

เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร, ลำใย ณีรัตนพันธุ์, นุชนาท วรารักษ์ประภัทร์

45-58