ผลิตภาพของดินและดัชนีความยั่งยืนระบบปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ลาดชัน

Main Article Content

อรพิชา วรภัคดี
ณัฐพล จิตมาตย์
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
วรภัคดี อ., จิตมาตย์ ณ., และ ถาวรพฤกษ์ เ., “ผลิตภาพของดินและดัชนีความยั่งยืนระบบปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ลาดชัน”, Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 59–78, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย