การศึกษาเปรียบเทียบระยะและทิศทางการคัดปลอกกระสุนของปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม.

Main Article Content

ภัสส์ศา ปานเรือง
เอกสันติ์ สุขวัจน์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ปานเรือง ภ. และ สุขวัจน์ เ., “การศึกษาเปรียบเทียบระยะและทิศทางการคัดปลอกกระสุนของปืนกึ่งอัตโนมัติขนาด 9 มม”., Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 123–133, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย