การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารดูดซับธรรมชาติกับถ่านกัมมันต์ในการดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง

Main Article Content

กษมา ศรีพลัง

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ศรีพลัง ก., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารดูดซับธรรมชาติกับถ่านกัมมันต์ในการดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง”, Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 79–96, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย