การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอนแบบปกติ

Main Article Content

ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
สมราชลี้จินดา ณ., “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอนแบบปกติ”, Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 135–140, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย