คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงงานสุรา

Main Article Content

เตือนใจ ดุลย์จินดาชบาพร
ลำใย ณีรัตนพันธุ์
นุชนาท วรารักษ์ประภัทร์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
ดุลย์จินดาชบาพร เ., ณีรัตนพันธุ์ ล., และ วรารักษ์ประภัทร์ น., “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของโรงงานสุรา”, Crma. J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 45–58, ธ.ค. 2014.
บท
บทความวิจัย